Sommerfugler i Norge
28.04.2019
Leiv Tommas Haugen
Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Acleris hyemana (Kystflatvikler)
Agonopterix heracliana
Agrotis ipsilon (Langvingejordfly)
Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)