Sommerfugler i Norge
17.07.1970
Leiv Tommas Haugen
Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl)