Kommune:Sandefjord, Vestfold og Telemark
Områdetype:myr
Opprettet:05.07.2019
Beskrivelse:
Gjennestadmyra er en høymyr i boreonemoral sone. Utformingen av myra kan karakteriseres som velutviklet konsentrisk høymyr med kantskog og lagg (dreneringssytem med minerotrof vegetasjon i kanten av et ombrotroft myrkompleks). Kantsonen (med lagg) var imidlertid sterkt påvirket av grøfting som har påvirket grunnvannstand og vegetasjon innover myra. Skogen langs kantene er dels kommet opp som et resultat av dette. Berggrunnen i området består hovedsakelig av dyp- og gangbergarter fra perm. Vegetasjonen er røsslyng- og blokkebærdominert med spredte bestand av småvokst furu og bjørk, men i kantene forekommer også noe blåbærskog. Spredt finnes enkelte småpytter og våtere partier med torvmoser. I kantene finnes gråor og stedvis noe gran. I 2018 ble tilstøtende område nord for den inntakte myra samt områder i eksisterende myr restaurert av prosjekt fra fylkesmannen. Dreneringer ble kuttet og plugget samt en større antall dammer bygget av eksisterende myrmasser for å holde bedre på fuktigheten. Det vesentligste av trær og busker ble også fjernet fra området. Det nye utvidede område består nå mer av gress og planter som bl.a. mye tistler og er således et frodigere område. Området er godt solutsatt med le for syd-sydvestlige vinder.
Område ID72354
Undersøkt av:Øyvind Stickler (2019)