Polia bombycina (Vinkelhakefly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Hadeninae»Polia»

Polia bombycina (Vinkelhakefly)

kart