Nymphalis polychloros (Kirsebærsommerfugl)

Lepidoptera (Sommerfugler)»Rhopalocera (Dagsommerfugler)»Nymphalidae (Nymfevinger)»Nymphalinae»Nymphalis»

Nymphalis polychloros (Kirsebærsommerfugl)

Ingen observasjoner.