Hesperiidae (Smygere)

  • Ochlodes sylvanus (Engsmyger) Ole Terland (29.07.2012)
  • Ochlodes sylvanus (Engsmyger) Øyvind Stickler (10.07.2012)
  • Ochlodes sylvanus (Engsmyger) Øyvind Stickler (09.07.2012)
  • Ochlodes sylvanus (Engsmyger) Hans Brubak (01.07.2012)