Rhopalocera (Dagsommerfugler)

  • Polygonia c-album (Hvit c) Edmund S. Bull-Sveen (18.09.2017)
  • Vanessa atalanta (Admiral) Per Ottar Seglen (19.09.2017)
  • Vanessa atalanta (Admiral) Ole Terland (15.09.2017)
  • Vanessa atalanta (Admiral) Ole Terland (16.09.2017)