Athetis gluteosa (Bakkeurtefly)

  • Athetis gluteosa (Bakkeurtefly) Svein Bekkum (02.07.2013)
  • Athetis gluteosa (Bakkeurtefly) Svein Bekkum (27.07.2012)
  • Athetis gluteosa (Bakkeurtefly) Svein Bekkum (25.07.2010)
  • Athetis gluteosa (Bakkeurtefly) Svein Bekkum (11.07.2010)
  • Athetis gluteosa (Bakkeurtefly) Svein Bekkum (11.07.2010)