Hypena rostralis (Humlenebbfly)

  • Hypena rostralis (Humlenebbfly) Ivar Stormo (22.05.2019)
  • Hypena rostralis (Humlenebbfly) Eli Gates (27.05.2016)
  • Hypena rostralis (Humlenebbfly) John Stenersen (24.05.2014)