Hopp til hovedinnhold

«Micro-heterocera» (Nattsommerfugler mikro)

 • Platyptilia gonodactyla (Hestehovfjærmøll)
  Platyptilia gonodactyla (Hestehovfjærmøll) Svein Sellevold Bekkum (10.07.2024)
 • Argyresthia sorbiella
  Argyresthia sorbiella Svein Sellevold Bekkum (10.07.2024)
 • Epinotia ramella (Svartflekket kveldvikler)
  Epinotia ramella (Svartflekket kveldvikler) Svein Sellevold Bekkum (09.07.2024)
 • Platyptilia gonodactyla (Hestehovfjærmøll)
  Platyptilia gonodactyla (Hestehovfjærmøll) Svein Sellevold Bekkum (08.07.2024)
 • Lozotaenia forsterana (Skogbladvikler)
  Lozotaenia forsterana (Skogbladvikler) John Skartveit (07.07.2024)
 • Stenoptilia pterodactyla (Tveskjeggveronikafjærmøll)
  Stenoptilia pterodactyla (Tveskjeggveronikafjærmøll) Stein Rui (05.07.2024)
 • Eudonia sudetica (Heimosemott)
  Eudonia sudetica (Heimosemott) Svein Sellevold Bekkum (05.07.2024)
 • Mompha conturbatella
  Mompha conturbatella Svein Sellevold Bekkum (05.07.2024)
 • Platyptilia calodactyla (Gullrisfjærmøll)
  Platyptilia calodactyla (Gullrisfjærmøll) Svein Sellevold Bekkum (05.07.2024)
 • Pyrausta porphyralis (Porfyrengmott)
  Pyrausta porphyralis (Porfyrengmott) Svein Sellevold Bekkum (04.07.2024)
 • Catoptria permutatellus (Treflekket nebbmott)
  Catoptria permutatellus (Treflekket nebbmott) Svein Sellevold Bekkum (27.06.2024)
 • Rhopobota ustomaculana (Tyttebærhakevikler)
  Rhopobota ustomaculana (Tyttebærhakevikler) Svein Sellevold Bekkum (27.06.2024)
 • Phiaris obsoletana (Fjellprydvikler)
  Phiaris obsoletana (Fjellprydvikler) Svein Sellevold Bekkum (27.06.2024)
 • Pterophorus pentadactyla (Sølvfjærmøll)
  Pterophorus pentadactyla (Sølvfjærmøll) Leiv Tommas Haugen (25.06.2024)
 • Gillmeria pallidactyla (Ryllikfjærmøll)
  Gillmeria pallidactyla (Ryllikfjærmøll) Leiv Tommas Haugen (25.06.2024)
 • Gillmeria pallidactyla (Ryllikfjærmøll)
  Gillmeria pallidactyla (Ryllikfjærmøll) Leiv Tommas Haugen (25.06.2024)
 • Pammene gallicana (Strandsolvikler)
  Pammene gallicana (Strandsolvikler) Leiv Tommas Haugen (25.06.2024)
 • Crambus perlella (Sølvnebbmott)
  Crambus perlella (Sølvnebbmott) John Skartveit (26.06.2024)
 • Coleophora
  Coleophora sp. John Skartveit (26.06.2024)
 • Mompha
  Mompha sp. John Skartveit (26.06.2024)
 • Clepsis
  Clepsis sp. John Skartveit (26.06.2024)
 • Aethes cnicana (Tistelpraktvikler)
  Aethes cnicana (Tistelpraktvikler) John Skartveit (25.06.2024)
 • Bryotropha terrella
  Bryotropha terrella John Skartveit (23.06.2024)
 • Gelechiidae (Båtmøll)
  Gelechiidae indet. (Båtmøll) John Skartveit (21.06.2024)