Noctuidae (Nattfly)

Velg underfamilie

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»
»

Noctuidae (Nattfly)

Periode:

ArtAndel av lokaliteterLokaliteterObservasjonerSiste observasjon
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)40%4902.04.2020
Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)30%3402.04.2020
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)20%2502.04.2020
Orthosia incerta (Variabelt seljefly)20%2302.04.2020
Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)10%1202.04.2020
Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)10%1101.04.2020
Brachionycha nubeculosa (Lurvefly)10%1129.03.2020