Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl)

  • Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl) Torgeir Skorgen (14.06.2020)
  • Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl) Torgeir Skorgen (14.06.2020)
  • Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl) Ivar Stormo (14.07.2019)
  • Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl) Ivar Stormo (14.07.2019)
  • Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl) Ole Terland (08.06.2019)
  • Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl) Leiv Tommas Haugen (23.06.2016)
  • Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl) Eivind Nielsen (04.06.2016)
  • Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl) Eivind Nielsen (04.06.2016)
  • Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl) Ole Terland (22.06.2012)
  • Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl) Odd Ketil Sæbø (03.06.2007)