Hedya nubiferana (Grå knoppvikler)

 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) John Stenersen (19.06.2019)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) John Stenersen (18.06.2019)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) John Stenersen (18.06.2019)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) John Stenersen (18.06.2019)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Anders Lundberg (17.06.2018)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Anders Lundberg (26.06.2016)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Anders Lundberg (26.06.2016)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Anders Lundberg (24.06.2016)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Anders Lundberg (24.06.2016)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Sissel og Nigel Goodgame (23.07.2015)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Lysana Robinson (06.06.2014)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Lysana Robinson (05.06.2014)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) John Stenersen (27.07.2014)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Even Mjaaland (30.06.2014)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Frode Falkenberg (20.06.2014)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Olav Krogsæter (17.06.2014)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) John Skartveit (18.07.2013)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) John Stenersen (27.07.2013)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Even Mjaaland (23.06.2013)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Lars-Henrik Jensen (25.07.2012)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Olav Krogsæter (25.06.2012)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) John Skartveit (07.07.2011)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Dag Øivind Ingierd (04.07.2011)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Alf Tore Mjøs (16.06.2011)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Olav Krogsæter (17.06.2011)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Olav Julsrud (14.06.2011)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Olav Julsrud (14.06.2011)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Øyvind Stickler (06.06.2011)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Michael Fredriksen (07.08.2010)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Michael Fredriksen (04.08.2010)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Michael Fredriksen (04.08.2010)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Michael Fredriksen (30.07.2010)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Michael Fredriksen (29.07.2010)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Olav Krogsæter (16.07.2010)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Olav Krogsæter (11.07.2010)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Trond Einar Brobakk (23.06.2010)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Frode Falkenberg (03.07.2010)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Michael Fredriksen (03.07.2010)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Olav Krogsæter (30.06.2010)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Even Mjaaland (25.06.2010)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Even Mjaaland (11.06.2010)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Alf Tore Mjøs (26.06.2009)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Frode Falkenberg (12.07.2009)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Lars Erik Johannessen (03.07.2009)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Kjell Mjølsnes (03.07.2009)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Kjell Tore Vogsland (18.07.2008)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Olav Krogsæter (07.07.2008)
 • Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Egil Frantzen (05.07.2008)