Apotomis turbidana (White-shouldered Marble)

No images.