Pammene

 • Pammene rhediella (Fruitlet Mining Tortrix) Leiv Tommas Haugen (2021-05-30)
 • Pammene rhediella (Fruitlet Mining Tortrix) Alf Tore Mjøs (2018-05-28)
 • Pammene populana (Pygmy Piercer) Even Mjaaland (2017-07-30)
 • Pammene rhediella (Fruitlet Mining Tortrix) Eli Gates (2016-05-21)
 • Pammene rhediella (Fruitlet Mining Tortrix) Christer Kamsvåg (2015-06-24)
 • Pammene rhediella (Fruitlet Mining Tortrix) Even Mjaaland (2015-06-06)
 • Pammene aurita (Sycamore Piercer) Even Mjaaland (2014-07-14)
 • Pammene aurita (Sycamore Piercer) Even Mjaaland (2014-07-14)
 • Pammene aurita (Sycamore Piercer) Even Mjaaland (2014-07-14)
 • Pammene aurita (Sycamore Piercer) Even Mjaaland (2014-07-14)
 • Pammene aurita (Sycamore Piercer) Even Mjaaland (2014-07-14)
 • Pammene regiana (Regal Piercer) Even Mjaaland (2014-07-06)
 • Pammene splendidulana (Drab Oak Piercer) Even Mjaaland (2014-05-24)
 • Pammene regiana (Regal Piercer) Leiv Tommas Haugen (2011-07-07)
 • Pammene regiana (Regal Piercer) John Skartveit (2011-07-07)
 • Pammene rhediella (Fruitlet Mining Tortrix) Frode Falkenberg (2011-06-28)
 • Pammene ochsenheimeriana (Black-patch Piercer) Kjell Tore Vogsland (2011-06-21)
 • Pammene fasciana (Acorn Piercer) Frode Falkenberg (2010-07-02)
 • Pammene regiana (Regal Piercer) Kjell Mjølsnes (2010-07-22)
 • Pammene rhediella (Fruitlet Mining Tortrix) Kjell Tore Vogsland (2010-06-16)
 • Pammene regiana (Regal Piercer) Frode Falkenberg (2010-06-17)
 • Pammene splendidulana (Drab Oak Piercer) Even Mjaaland (2010-05-23)
 • Pammene rhediella (Fruitlet Mining Tortrix) Frode Falkenberg (2009-05-23)
 • Pammene populana (Pygmy Piercer) Kjell Tore Vogsland (2008-08-15)