Pammene rhediella (Fruitlet Mining Tortrix)

  • Pammene rhediella (Fruitlet Mining Tortrix) Leiv Tommas Haugen (2021-05-30)
  • Pammene rhediella (Fruitlet Mining Tortrix) Alf Tore Mjøs (2018-05-28)
  • Pammene rhediella (Fruitlet Mining Tortrix) Eli Gates (2016-05-21)
  • Pammene rhediella (Fruitlet Mining Tortrix) Christer Kamsvåg (2015-06-24)
  • Pammene rhediella (Fruitlet Mining Tortrix) Even Mjaaland (2015-06-06)
  • Pammene rhediella (Fruitlet Mining Tortrix) Frode Falkenberg (2011-06-28)
  • Pammene rhediella (Fruitlet Mining Tortrix) Kjell Tore Vogsland (2010-06-16)
  • Pammene rhediella (Fruitlet Mining Tortrix) Frode Falkenberg (2009-05-23)