Gortyna flavago (Tistelstengelfly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Xyleninae»Gortyna»Gortyna flavago (Tistelstengelfly)

Gortyna flavago (Tistelstengelfly)

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet

 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Dag Øivind Ingierd (28.09.2019)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Dag Øivind Ingierd (12.09.2019)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Alf Tore Mjøs (04.09.2018)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Alf Tore Mjøs (14.08.2018)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Alf Tore Mjøs (11.09.2018)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Alf Tore Mjøs (21.09.2017)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Alf Tore Mjøs (13.09.2016)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Alf Tore Mjøs (09.09.2016)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Kjell Mjølsnes (27.09.2015)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Lars Erik Johannessen (20.09.2015)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Ivar Stormo (12.09.2015)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Alf Tore Mjøs (06.09.2014)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Alf Tore Mjøs (09.08.2014)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Ivar Stormo (31.07.2014)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Dag Øivind Ingierd (15.10.2013)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Alf Tore Mjøs (25.09.2013)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Ivar Stormo (14.09.2013)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Ivar Stormo (14.09.2013)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Lars Erik Johannessen (08.09.2013)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Ivar Stormo (07.09.2013)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Dag Øivind Ingierd (15.09.2012)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Dag Øivind Ingierd (03.09.2012)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Alf Tore Mjøs (25.08.2012)
 • Gortyna flavago (Tistelstengelfly) Alf Tore Mjøs (29.09.2011)