Hopp til hovedinnhold

Hydriomena

 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) John Stenersen (02.09.2023)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Svein Sellevold Bekkum (16.08.2023)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Svein Sellevold Bekkum (16.08.2023)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Turid og Jarle Bakken (14.08.2023)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Turid og Jarle Bakken (14.08.2022)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) John Skartveit (07.08.2022)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Øyvind Stickler (04.08.2022)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) John Skartveit (03.08.2022)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) John Skartveit (21.07.2022)
 • Hydriomena impluviata (Orebuskmåler)
  Hydriomena impluviata (Orebuskmåler) John Skartveit (14.07.2022)
 • Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler)
  Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler) John Skartveit (21.05.2022)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Turid og Jarle Bakken (08.08.2021)
 • Hydriomena impluviata (Orebuskmåler)
  Hydriomena impluviata (Orebuskmåler) Sveinung Sigbjørnsen (14.05.2021)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Sveinung Sigbjørnsen (15.08.2020)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Sveinung Sigbjørnsen (07.08.2020)
 • Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler)
  Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler) Alf Tore Mjøs (20.05.2019)
 • Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler)
  Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler) Alf Tore Mjøs (20.05.2019)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Frank Lyngvær (09.08.2019)
 • Hydriomena impluviata (Orebuskmåler)
  Hydriomena impluviata (Orebuskmåler) Frode Falkenberg (25.05.2019)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Anders Lundberg (08.08.2018)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Anders Lundberg (07.08.2018)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Stein Rui (08.07.2018)
 • Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler)
  Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler) Anders Lundberg (29.05.2018)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Pål Mølnvik (12.08.2017)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Sveinung Sigbjørnsen (03.08.2017)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Sveinung Sigbjørnsen (03.08.2017)
 • Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler)
  Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler) Dag O. Bollingmo (09.06.2017)
 • Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler)
  Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler) Sveinung Sigbjørnsen (14.05.2017)
 • Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler)
  Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler) Ola Moen (16.05.2017)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) John Stenersen (24.08.2016)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) John Stenersen (22.08.2016)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Nils Rogn (05.08.2016)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Dag O. Bollingmo (02.08.2016)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Frode Falkenberg (31.07.2016)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Michael Fredriksen (01.08.2016)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Michael Fredriksen (31.07.2016)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) John Grønning (28.07.2016)
 • Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler)
  Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler) Truls Lerdahl (29.05.2016)
 • Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler)
  Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler) Dag O. Bollingmo (28.05.2016)
 • Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler)
  Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler) Ivar Stormo (24.05.2016)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Fredrik Birkeland (22.08.2015)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) John Skartveit (17.09.2015)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Turid og Jarle Bakken (06.08.2015)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) John Skartveit (21.08.2015)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Dag O. Bollingmo (18.08.2015)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Fredrik Birkeland (11.08.2015)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Anders Lundberg (08.08.2015)
 • Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
  Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Anders Lundberg (08.08.2015)