Hopp til hovedinnhold

Yponomeutinae

 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) John Skartveit (2024-07-15)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) Øyvind Stickler (2024-07-14)
 • Swammerdamia caesiella (Birch Ermel)
  Swammerdamia caesiella (Birch Ermel) Leiv Tommas Haugen (2024-06-01)
 • Yponomeuta padella (Orchard Ermine)
  Yponomeuta padella (Orchard Ermine) Alf Tore Mjøs (2023-08-13)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) Turid og Jarle Bakken (2023-09-09)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) Turid og Jarle Bakken (2023-08-04)
 • Paraswammerdamia conspersella
  Paraswammerdamia conspersella Svein Sellevold Bekkum (2023-07-24)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) Øyvind Stickler (2023-07-13)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) Øyvind Stickler (2023-07-12)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) Øyvind Stickler (2023-07-07)
 • Cedestis gysseleniella (Gold Pine Ermel)
  Cedestis gysseleniella (Gold Pine Ermel) Nils Rogn (2022-08-14)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) Øyvind Stickler (2022-08-13)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) John Skartveit (2022-08-10)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) Øyvind Stickler (2022-08-04)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) Øyvind Stickler (2022-07-21)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) Øyvind Stickler (2022-07-14)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) Øyvind Stickler (2022-07-09)
 • Yponomeuta rorrella
  Yponomeuta rorrella Leiv Tommas Haugen (2021-07-29)
 • Yponomeuta rorrella
  Yponomeuta rorrella Leiv Tommas Haugen (2021-07-29)
 • Yponomeuta
  Yponomeuta sp. Alf Tore Mjøs (2021-07-26)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) Alf Tore Mjøs (2021-07-13)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) Øyvind Stickler (2021-08-11)
 • Yponomeuta padella (Orchard Ermine)
  Yponomeuta padella (Orchard Ermine) Hans Brubak (2021-08-07)
 • Yponomeuta padella (Orchard Ermine)
  Yponomeuta padella (Orchard Ermine) John Stenersen (2021-08-05)
 • Yponomeuta sedella (Grey Ermine)
  Yponomeuta sedella (Grey Ermine) John Stenersen (2021-08-05)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) Øyvind Stickler (2021-07-24)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) Nils Rogn (2020-08-16)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) Nils Rogn (2019-07-18)
 • Yponomeuta
  Yponomeuta sp. Alf Tore Mjøs (2019-08-08)
 • Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)
  Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) Nils Rogn (2019-07-29)
 • Yponomeuta
  Yponomeuta sp. Alf Tore Mjøs (2019-07-29)
 • Yponomeuta rorrella
  Yponomeuta rorrella Alf Tore Mjøs (2019-07-29)
 • Cedestis gysseleniella (Gold Pine Ermel)
  Cedestis gysseleniella (Gold Pine Ermel) Nils Rogn (2019-07-24)
 • Swammerdamia caesiella (Birch Ermel)
  Swammerdamia caesiella (Birch Ermel) Anders Lundberg (2019-06-17)
 • Yponomeuta sedella (Grey Ermine)
  Yponomeuta sedella (Grey Ermine) John Stenersen (2019-08-04)
 • Yponomeuta sedella (Grey Ermine)
  Yponomeuta sedella (Grey Ermine) Jan-Erik Olsen (2019-05-19)
 • Yponomeuta sedella (Grey Ermine)
  Yponomeuta sedella (Grey Ermine) Jan-Erik Olsen (2019-05-19)
 • Yponomeuta sedella (Grey Ermine)
  Yponomeuta sedella (Grey Ermine) Jan-Erik Olsen (2019-05-18)
 • Yponomeuta sedella (Grey Ermine)
  Yponomeuta sedella (Grey Ermine) Jan-Erik Olsen (2019-05-16)
 • Cedestis subfasciella (Brown Pine Ermel)
  Cedestis subfasciella (Brown Pine Ermel) Nils Rogn (2018-06-27)
 • Euhyponomeutoides ribesiella
  Euhyponomeutoides ribesiella Nils Rogn (2018-05-31)
 • Swammerdamia compunctella
  Swammerdamia compunctella Alf Tore Mjøs (2018-06-08)
 • Cedestis gysseleniella (Gold Pine Ermel)
  Cedestis gysseleniella (Gold Pine Ermel) Ivar Stormo (2018-07-18)
 • Yponomeuta padella/malinellus/cagnagella
  Yponomeuta padella/malinellus/cagnagella Stein Rui (2018-07-10)
 • Prays fraxinella (Ash Bud Moth)
  Prays fraxinella (Ash Bud Moth) Ivar Stormo (2018-07-11)
 • Cedestis subfasciella (Brown Pine Ermel)
  Cedestis subfasciella (Brown Pine Ermel) Ivar Stormo (2018-06-28)
 • Yponomeuta padella/malinellus/cagnagella
  Yponomeuta padella/malinellus/cagnagella Luís Teixeira (2018-06-11)
 • Yponomeuta padella/malinellus/cagnagella
  Yponomeuta padella/malinellus/cagnagella Luís Teixeira (2018-06-15)