Mythimna

 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Øyvind Stickler (09.09.2021)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Øyvind Stickler (31.08.2021)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Turid og Jarle Bakken (09.08.2021)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Øyvind Stickler (24.07.2021)
 • Mythimna ferrago (Teglrødt gressfly) Øyvind Stickler (24.07.2021)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Nils Rogn (17.07.2020)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) John Stenersen (04.08.2020)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Peter Forseth (01.08.2020)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) John Stenersen (13.08.2019)
 • Mythimna ferrago (Teglrødt gressfly) Frode Falkenberg (03.08.2019)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) John Stenersen (04.08.2019)
 • Mythimna impura (Brungult gressfly) Anders Lundberg (07.08.2018)
 • Mythimna impura (Brungult gressfly) Anders Lundberg (21.07.2018)
 • Mythimna impura (Brungult gressfly) Pål Mølnvik (23.07.2018)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Anders Lundberg (18.07.2018)
 • Mythimna impura (Brungult gressfly) Anders Lundberg (18.07.2018)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Eli Gates (14.07.2017)
 • Mythimna ferrago (Teglrødt gressfly) Eli Gates (14.07.2017)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Stein Rui (31.07.2017)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Svein Bekkum (27.07.2017)
 • Mythimna impura (Brungult gressfly) Eli Gates (23.07.2016)
 • Mythimna ferrago (Teglrødt gressfly) Eli Gates (21.07.2016)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Eli Gates (20.07.2016)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Eli Gates (20.07.2016)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Eli Gates (17.07.2016)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Turid og Jarle Bakken (04.08.2016)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Svein Bekkum (09.08.2016)
 • Mythimna ferrago (Teglrødt gressfly) John Stenersen (02.08.2016)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) John Stenersen (29.07.2016)
 • Mythimna impura (Brungult gressfly) Turid og Jarle Bakken (25.07.2016)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Michael Fredriksen (15.07.2016)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Ole Terland (12.07.2016)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Stein Rui (13.06.2016)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Ivar Stormo (26.06.2016)
 • Mythimna ferrago (Teglrødt gressfly) Fredrik Birkeland (15.08.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Even Mjaaland (15.08.2015)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Even Mjaaland (14.08.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Anders Lundberg (15.08.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Lars Erik Johannessen (25.08.2015)
 • Mythimna ferrago (Teglrødt gressfly) Kjell Mjølsnes (21.08.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Anders Lundberg (13.08.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Anders Lundberg (12.08.2015)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Lars Erik Johannessen (16.08.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Lars Erik Johannessen (16.08.2015)
 • Mythimna impura (Brungult gressfly) Ola Moen (18.08.2015)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Ivar Stormo (16.08.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Sveinung Sigbjørnsen (09.08.2015)
 • Mythimna ferrago (Teglrødt gressfly) John Skartveit (02.08.2015)