Anarta melanopa (Svartflekkheifly)

  • Anarta melanopa (Svartflekkheifly) Sveinung Sigbjørnsen (17.05.2021)
  • Anarta melanopa (Svartflekkheifly) Sveinung Sigbjørnsen (20.06.2020)
  • Anarta melanopa (Svartflekkheifly) Dag O. Bollingmo (29.06.2017)
  • Anarta melanopa (Svartflekkheifly) Dag O. Bollingmo (29.06.2017)
  • Anarta melanopa (Svartflekkheifly) Dag O. Bollingmo (15.06.2017)
  • Anarta melanopa (Svartflekkheifly) John Skartveit (04.07.2011)
  • Anarta melanopa (Svartflekkheifly) John Skartveit (04.07.2011)
  • Anarta melanopa (Svartflekkheifly) Alf Tore Mjøs (30.06.2007)
  • Anarta melanopa (Svartflekkheifly) Alf Tore Mjøs (30.06.2007)