Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)

SpeciesReg. dateObs. dateLocation
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2020-08-112020-08-11 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2020-08-082020-08-08 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2020-08-052020-08-04Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2020-08-012020-08-01Blussuvoll (Tyholt/Berg) (Trøndelag, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2019-08-152019-08-15 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2019-08-122019-08-12 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2019-09-142019-08-11 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2019-09-142019-08-10 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2019-08-062019-08-05 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2019-08-042019-08-04Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2019-11-062019-08-04 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2019-09-142019-08-02 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2019-09-142019-07-30 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2019-09-142019-07-29 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2019-09-142019-07-27 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2019-09-142019-07-26 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2019-09-132019-07-18 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2019-09-132019-07-17 Jeløya syd (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2019-09-122019-07-11 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-08-112018-08-08 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-07-262018-07-26 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-07-242018-07-24 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-07-232018-07-23 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-07-222018-07-22 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-07-222018-07-21 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-07-202018-07-20 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-07-192018-07-19 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-07-232018-07-19 Skrenten, Karudhagan (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-07-192018-07-18 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-07-222018-07-18Skrenten, Karudhagan (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-07-192018-07-16 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-07-172018-07-15 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-07-152018-07-14 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-07-132018-07-13 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-07-102018-07-10 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-07-102018-07-05 Jeløya syd (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2018-07-102018-07-04 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-08-202017-08-19 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-08-142017-08-14 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-08-082017-08-08 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-08-072017-08-07 Tyrihjellåsen 33, Solbergfoss (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-08-062017-08-06 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-08-052017-08-05 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-08-022017-08-02 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-08-012017-08-01 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-07-312017-07-31 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-07-282017-07-28 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-07-272017-07-26 Hyttetomta, Svanes (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-07-292017-07-22 Mølen (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-11-282017-07-20 Spornes,Tromøy (Agder, Norway)Artsdatabanken logo