Yponomeutinae

 • Yponomeuta rorrella Leiv Tommas Haugen (29.07.2021)
 • Yponomeuta rorrella Leiv Tommas Haugen (29.07.2021)
 • Yponomeuta sp. Alf Tore Mjøs (26.07.2021)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Alf Tore Mjøs (13.07.2021)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Øyvind Stickler (11.08.2021)
 • Yponomeuta padella (Rognespinnmøll) Hans Brubak (07.08.2021)
 • Yponomeuta padella (Rognespinnmøll) John Stenersen (05.08.2021)
 • Yponomeuta sedella (Smørbukkspinnmøll) John Stenersen (05.08.2021)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Øyvind Stickler (24.07.2021)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Nils Rogn (16.08.2020)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Nils Rogn (18.07.2019)
 • Yponomeuta sp. Alf Tore Mjøs (08.08.2019)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Nils Rogn (29.07.2019)
 • Yponomeuta rorrella Alf Tore Mjøs (29.07.2019)
 • Yponomeuta sp. Alf Tore Mjøs (29.07.2019)
 • Cedestis gysseleniella Nils Rogn (24.07.2019)
 • Swammerdamia caesiella Anders Lundberg (17.06.2019)
 • Yponomeuta sedella (Smørbukkspinnmøll) John Stenersen (04.08.2019)
 • Yponomeuta sedella (Smørbukkspinnmøll) Jan-Erik Olsen (19.05.2019)
 • Yponomeuta sedella (Smørbukkspinnmøll) Jan-Erik Olsen (19.05.2019)
 • Yponomeuta sedella (Smørbukkspinnmøll) Jan-Erik Olsen (18.05.2019)
 • Yponomeuta sedella (Smørbukkspinnmøll) Jan-Erik Olsen (16.05.2019)
 • Cedestis subfasciella Nils Rogn (27.06.2018)
 • Euhyponomeutoides ribesiella Nils Rogn (31.05.2018)
 • Swammerdamia compunctella Alf Tore Mjøs (08.06.2018)
 • Cedestis gysseleniella Ivar Stormo (18.07.2018)
 • Yponomeuta padella/malinellus/cagnagella Stein Rui (10.07.2018)
 • Prays fraxinella (Askemøll) Ivar Stormo (11.07.2018)
 • Cedestis subfasciella Ivar Stormo (28.06.2018)
 • Yponomeuta padella/malinellus/cagnagella Luís Teixeira (15.06.2018)
 • Yponomeuta padella/malinellus/cagnagella Luís Teixeira (15.06.2018)
 • Yponomeuta padella/malinellus/cagnagella Luís Teixeira (15.06.2018)
 • Yponomeuta padella/malinellus/cagnagella Luís Teixeira (11.06.2018)
 • Swammerdamia caesiella Anders Lundberg (01.06.2018)
 • Swammerdamia compunctella Anders Lundberg (01.06.2018)
 • Euhyponomeuta stannella Even Mjaaland (14.06.2017)
 • Yponomeuta sedella (Smørbukkspinnmøll) Ivar Stormo (08.08.2017)
 • Swammerdamia caesiella Nils Rogn (19.06.2017)
 • Paraswammerdamia conspersella Even Mjaaland (14.07.2016)
 • Yponomeuta padella/malinellus/cagnagella John Grønning (26.08.2016)
 • Yponomeuta sedella (Smørbukkspinnmøll) John Stenersen (29.07.2016)
 • Cedestis gysseleniella Ivar Stormo (21.07.2016)
 • Swammerdamia caesiella Anders Lundberg (17.06.2016)
 • Paraswammerdamia albicapitella Ivar Stormo (12.06.2016)
 • Zelleria hepariella Even Mjaaland (05.04.2016)
 • Yponomeuta sp. Fredrik Birkeland (23.08.2015)
 • Yponomeuta sp. Fredrik Birkeland (20.08.2015)
 • Yponomeuta sp. Fredrik Birkeland (20.08.2015)